Helse Fonna
Vimo – Et digitalt læringssystem

Kan en digital løsning for læring forbedre hverdagen
til barn med autisme?

Med omtanke for brukeren

Som mennesker kommuniserer vi hele tiden med små sosiale koder – vi smiler, hermer og nikker. Disse kodene er ikke like opplagt for mennesker med diagnose i autismespekteret. For barn med autisme kan en digital løsning for læring bidra til å forbedre hverdagen.

I dette prosjektet har vi brukt Design Thinking-metodikken for å utforske om digitale løsninger kan gjøre sosial ferdighetstrening mer tilgjengelig. I prosessen har vi lyttet til brukernes behov og latt dem teste tidlige prototyper. I samarbeid med Helse Fonnas glimrende fagstab har vi derfra utformet et digitalt læringssystem som forenkler sosial ferdighetstrening for elever med autismediagnoser i barneskolen. Løsningen skal sørge for at hver enkelt elev får den oppfølgingen de trenger for å fungere best mulig sosialt.

Se prototype-filmen av løsningen.

For å være problemløsere må vi ha innsikt

For å forstå hvordan avdeling for habilitering ved Helse Fonna arbeider med sosial ferdighetstrening reiste vi til Haugesund og fikk en grundig innføring i metodikken de bruker – Jed Baker’s Social Skills Training. Det vi umiddelbart så var at dette var en analog metode som bestod av mange ark, skjemaer, bøker og utskrifter – samlet i en perm, som eleven bærer frem og tilbake til skolen.

Gjennom flere samtaler med elever, foreldre, kontaktlærere og spesialpedagoger lærte vi hvordan hverdagen deres var; hvilke utfordringer de hadde, hva som fungerte og ikke fungerte med dagens trening og ikke minst hvilke kritiske punkt som lå til grunn for at treningen ikke ble opprettholdt når spesialistene trakk seg tilbake. Problemområder vi identifiserte var et litt uoversiktlig opplegg, mangel på tid og ressurser til tett oppfølging og mangel på gode kommunikasjonsverktøy og -rutiner mellom ressurspersonene.

Verdien av å teste ut prototyper tidlig

Vi lærte at elevene ikke klarer treningen på egenhånd. Vår primære bruker ble derfor spesialpedagogen som hadde behov for et enkelt verktøy der de selv kunne legge opp et treningsforløp basert på de utfordringer den enkelte elev hadde. Det skulle være lett å delegere oppgaver til elevene, ha kommunikasjon med kontaktlærer og foreldre som igjen kunne gi belønning for gjennomført oppgave. Vi bygget en enkel prototype som vi testet på erfarne spesialpedagoger fra Tveiterås skole i Bergen og spesialpedagogistudenter fra Universitetet i Bergen.

Gjennom flere runder med testing forbedret vi prototypen fram til en endelig versjon som vi deretter videreutviklet til en ferdig designet digital løsning tilpasset brukeren. Vi lagde og noen enkle visuelle workshops som Helse Fonna gjennomførte med de elevene som vi hadde snakket med tidligere i prosjektet. Nå fikk de velge ut de fargene, skrifttypene, illustrasjonene og ikonene som de foretrakk i en kortstokk med ulike visuelle uttrykk. Her var det en tydelig sammenheng.

Digital prototyp

Sammen med Helse Fonna utarbeidet vi en forenklet oversikt over Jed Bakers metode som tydeliggjør forløpet, systematiserer innlæringsteknikkene, forenkler fagspråket og tilrettelegger for gjennomføring av oppgaver. Den digitale løsningen bidrar til å forenkle spesialpedagogens hverdag gjennom å gi oversikt over den sosiale ferdighetstreningen for hver enkelt elev, og også ved å kunne tilføre andre verktøy skolen har til rådighet i samme digital løsning. Løsningen gjør det lett å dele ut og følge opp jevnlige, tilpassede oppgaver til de elevene. Vi implementerte og en notatfunksjon som forenkler kommunikasjon både internt og mellom skole og foresatte.

Resultatet ble den digitale prototypen Vimo. Vimo hjelper spesialpedagogen med å legge opp, og gjennomføre treningsforløp på en enkel og tidsbesparende måte. I tillegg gir Vimo eleven mestringsfølelse – og lærer sosiale koder slik at de får en bedre hverdag.

Det ble utviklet egne ikoner til løsningen

Gjennom enkle oppgaver var elevene med på å velge ut farger, fonter, illustrasjoner og bilder som de likte best, som var med å forme det visuelle språket.

En tydelig visualisering av øvelsene var viktig for å skape god brukervennlighet for brukeren. I bildene over viser vi hvordan hver øvelse har fått hver sin farge og sin bokstav. Brukeren kan og legge til egne øvelser som får sin egen visualitet.

Bidragsytere
Helse Fonna HF ved Ingeborg Halvorsen, Siv Marie Øyjord og John Conrad Brandsø.
Familier og skoler som gav oss unik innsikt.
Studenter og spesialpedagoger som testet løsningen for oss.

Her er noen andre prosjekter